Afet Yeniden İmar Fonu’nun İşleyişine İlişkin Esaslar Belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, afet bölgesinde ilan edilen alanlarda imar, altyapı ve üstyapı desteği amacıyla yedekleme amacıyla Afet Yeniden İmar Fonu’nun kayıtlı esasları dağıtımını yeniden düzenleyerek yeniden dağıttı. Fonun yapısı, yönetimi ve idaresiyle ilgili ayrıntılar Yönetmelik’te net bir şekilde düzenlendi.

Fonun Amaçları ve Faaliyetleri:
Afet Yeniden İmar Fonu, doğal afetler nedeniyle genel hayata etkili afet bölgesi ilan edilen alanlar, imar, altı ve üstyapı çalışmaları için gerekli kaynakları sağlamak, faaliyet ve ilgili kurum ve kuruluşlara aktarılmak üzere faaliyet göstermektedir. Fonun kaynakları, yurt içi ve dışından gelen bağışlar, yardımlar, hibeler, krediler ve bütçeye konulan ödeneklerden gelecek.

Dış Finansman ve Fonun Yönetimi:
Yönetmelik, fonun uluslararası sermaye piyasalarından dış finansman sağlama yetkisine odaklanmıştır. Fon, dış finansman kaynaklarından hazine bilgisi olmadan finansman sağlama kabiliyeti, ancak bu işlemlerin Bakanlık iznine tabi olacaktır. Yönetim kurulu, fonun bağışı, yardım ve hibenin alınması, sağlanacak finansmanın koşulları ve hedefin belirlenmesinden sorumlu olacak.

Fon Yönetim Kurulu:
Fonun yönetim kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı başkanlığında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Tarım ve Orman, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı bakanları ile Strateji ve Bütçe başkanlarından oluşturulacak. Yönetim kurulu, fonun kuruluşlarına uygun olarak bağış, yardım ve hibe sağlanması ile sağlanacak yeteneklerin belirleneceğini belirleyecek.

Projeler ve Kaynak Kullanımı:
Kamu kurum ve kuruluşları, fonun kuruluşlarına yönelik kaynak talebinde bulunabilecek. Ancak, fon tarafından aktarılan harcamaların kaydedilmesi dışında kullanılamayacak ve denetim olanağı uygun bir şekilde denetlenecek.

Bu yönetmelik ile Afet Yeniden İmar Fonu, afetzedelerin hayatlarını yeniden inşa etmeye yönelik önemli bir adım atmıştır. Yönetmelik, afet bölgelerindeki imar yönünde etkili ve adil bir şekilde sürdürülmesini sağlayarak toplumun iyileşmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.